Bộ đề là gì? Chi tiết các bộ số trong đề từ 00 – 99

Tiếp nối nội dung bài viết cách đánh đề ngày nào cũng trúng thì hôm nay Admin shbetv.net mạn phép chia sẻ với anh em bộ đề từ 00 đến 99 để giúp các bạn hiểu được các thuật ngữ về con số cũng như chốt số dàn đề với những bộ số trong lô đề này.

Danh sách các bộ đề này có nguồn gốc xuất phát từ đâu thì đến giờ vẫn chưa có cụ thông tin cụ thể, tuy nhiên độ chuẩn xác khá cao và được nhiều cao thủ soi cầu sử dụng. Mời các bạn cùng theo dõi!

Bộ đề là gì?

Bộ đề được hiểu nôm na là một dàn các bộ số trong lô đề có hai chữ số thường đi cùng với nhau, hay còn gọi là bảng đặc biệt theo bộ số. Hình thức xuất hiện của các hệ số lô đề dựa vào xác định thông kê nhằm giúp người chơi tìm ra được dàn đề đặc biệt đánh hàng ngày, theo tuần theo tháng hay quanh năm tuỳ sở thích.

Thống kê bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết

Thống kê bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết
Thống kê bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết

Sau đây là danh sách cụ thể cho toàn bộ 100 bộ số trong đề. Bên cạnh đó, một lời khuyên nhỏ là anh em hãy chọn nhà cái uy tín để đánh lô đề online bảo đảm tỷ lệ trúng 1 ăn 99, tối ưu tiền lãi cao nhất. Mặt khác, nếu chưa có kinh nghiệm lọc đề đặc biệt thì không nên bỏ ra số nào nhé.

Bộ đề bao gồm các cặp số chi tiết theo bộ:

 • Bộ 00 bao gồm các cặp số 00,05,50,55
 • Bộ 01 bao gồm những cặp số 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ 02 bao gồm các cặp số 02,20,07,70,52,25,57,75
 • Bộ 03 bao gồm các con số 03,30,08,80,53,35,58,85
 • Bộ 04 bao gồm những cặp số 04,40,09,90,54,45,59,95
 • Bộ 05 bao gồm những con số 05,50,00,55
 • Bộ 06 bao gồm những cặp số 06,60,01,10,56,65,51,15
 • Bộ 07 bao gồm các cặp số 07,70,02,20,57,75,52,25
 • Bộ 08 bao gồm những cặp số 08,80,03,30,58,85,53,35
 • Bộ 09 bao gồm những cặp số 09,90,04,40,59,95,54,45
 • Bộ 10 bao gồm những số sau 10,01,15,51,60,06,65,56
 • Bộ 11 bao gồm các con số 11,16,61,66
 • Bộ 12 bao gồm những con số 12,21,17,71,62,26,67,76
 • Bộ 13 bao gồm các con sau 13,31,18,81,63,36,68,86
 • Bộ 14 bao gồm các số sau 14,41,19,91,64,46,69,96
 • Bộ 15 bao gồm những số sau 15,51,10,01,65,56,60,06
 • Bộ 16 bao gồm các cặp số 16,61,11,66
 • Bộ 17 bao gồm các cặp số 17,71,12,21,67,76,62,26
 • Bộ 18 bao gồm những con số 18,81,13,31,68,86,63,36
 • Bộ 19 bao gồm những con số 19,91,14,41,69,96,64,46
 • Bộ 20 bao gồm các cặp số 20,02,25,52,70,07,75,57
 • Bộ 21 bao gồm những cặp số 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ 22 bao gồm những cặp số 22,27,72,77
 • Bộ 23 bao gồm những cặp số 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ 24 bao gồm các cặp số 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ 25 bao gồm các cặp số 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ 26 bao gồm những số sau 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ 27 bao gồm các số sau 27,72,22,77
 • Bộ 28 bao gồm các con số 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ 29 bao gồm những số sau 29,92,24,42,79,97,74,47
 • Bộ 30 bao gồm các con số 30,03,35,53,80,08,85,58
 • Bộ 31 bao gồm các cặp số sau 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ 32 bao gồm các cặp số 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ 33 bao gồm các cặp số 33,38,83,88
 • Bộ 34 bao gồm những con số 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ 35 bao gồm những con số sau 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ 36 bao gồm những cặp số 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ 37 bao gồm các con số 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ 38 bao gồm những số sau 38,83,33,88
 • Bộ 39 bao gồm những cặp số 39,93,34,43,89,98,84,48
 • Bộ 40 bao gồm những số sau 40,04,45,54,90,09,95,59
 • Bộ 41 bao gồm các cặp số sau 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ 42 bao gồm các con số 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ 43 bao gồm những con số 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ 44 bao gồm các con số 44,49,94,99
 • Bộ 45 bao gồm các số sau 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ 46 bao gồm các con số 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ 47 bao gồm các cặp số 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ 48 bao gồm các con số 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ 49 bao gồm những cặp số sau 49,94,44,99
 • Bộ 50 bao gồm các cặp số 50,05,55,00
 • Bộ 51 bao gồm những bộ số sau 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ 52 bao gồm các cặp số 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ 53 bao gồm các số sau 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ 54 bao gồm các bộ sau 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ 55 bao gồm những con số 55,50,05,00
 • Bộ 56 bao gồm các cặp số 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ 57 bao gồm những dãy số sau 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ 58 bao gồm các con số sau 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ 59 bao gồm những cặp số sau 59,95,54,45,09,90,04,40
 • Bộ 60 bao gồm các cặp số 60,06,65,56,10,01,15,51
 • Bộ 61 bao gồm các cặp số 61,16,66,11
 • Bộ 62 bao gồm các con số sau 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ 63 bao gồm các con số 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ 64 bao gồm những số sau 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ 65 bao gồm những con số 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ 66 bao gồm các con số 66,61,16,11
 • Bộ 67 bao gồm những con số 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ 68 bao gồm những cặp số 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ 69 bao gồm các số sau 69,96,64,46,19,91,14,41
 • Bộ 70 bao gồm những con số 70,07,75,57,20,02,25,52
 • Bộ 71 bao gồm các cặp số 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ 72 bao gồm các cặp số 72,27,77,22
 • Bộ 73 bao gồm những cặp số 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ 74 bao gồm những cặp số 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ 75 bao gồm những con số 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ 76 bao gồm các số sau 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ 77 bao gồm các con số 77,72,27,22
 • Bộ 78 bao gồm các số sau 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ 79 bao gồm những con số 79,97,74,47,29,92,24,42
 • Bộ 80 bao gồm những cặp số 80,08,85,58,30,03,35,53
 • Bộ 81 bao gồm các con số 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ 82 bao gồm các con số 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ 83 bao gồm những con số 83,38,88,33
 • Bộ 84 bao gồm các số sau 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ 85 bao gồm các con số 85,58,80,08,35,53,30,03
 • Bộ 86 bao gồm những con số 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ 87 bao gồm những số sau 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ 88 bao gồm những cặp số 88,83,38,33
 • Bộ 89 bao gồm các con số 89,98,84,48,39,93,34,43
 • Bộ 90 bao gồm các cặp số 90,09,95,59,40,04,45,54
 • Bộ 91 bao gồm những cặp số 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ 92 bao gồm các con số 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ 93 bao gồm các cặp số 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ 94 bao gồm các con số 94,49,99,44
 • Bộ 95 bao gồm những số sau 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ 96 bao gồm các cặp số 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ 97 bao gồm các cặp số 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ 98 bao gồm các cặp số 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ 99 bao gồm những cặp số 99,94,49,44

Cách chơi dàn đề hiệu quả nhất

Cách chơi dàn đề hiệu quả nhất
Cách chơi dàn đề hiệu quả nhất

Tuỳ thuộc vào cách soi cầu đề mà người chơi sẽ cho ra những dàn đề khác nhau. Để khả năng giành chiến thắng cao nhất thì anh em hãy phân tích tính toán được nguồn vốn bỏ ra cũng như xác định nuôi dàn theo khung nhiêu ngày.

Tỷ lệ trả thưởng khi chơi đề bên ngoài thường có tỷ lệ ăn 1:70 hoặc 1:80. Nhưng khi chơi online thì tỷ lệ trả thưởng là 1 ăn 99, anh em dễ dàng đánh tất cả các thể loại dàn đề đặc biệt dù đó là dàn 68 số thì vẫn có thể lãi được.

Lời kết

Vừa rồi là những thông tin liên quan đến bộ đề từ 00 – 99 chi tiết mà nhà cái Shbet tổng hợp được để các bạn tham khảo. Chúc các bạn luôn gặp may mắn và giành chiến thắng khi chơi lô đề. Đừng quên xem thêm nhiều bí kíp chơi lô đề hay tại đây nhé!

Trả lời

Index